لیست خبرها

افزایش قیمت فندوله سالار از تاریخ 98/02/07


افزایش قیمت سیمان سیاه آبیک از تاریخ 98/02/10


افزایش قیمت سفال 15 احسان از تاریخ 98/02/14


کاهش قیمت گچ ساوه طلایی از تاریخ 98/02/14


افزایش قیمت سفال گستر از تاریخ 98/02/14


افزایش قیمت سفال ممتاز اصفهان از تاریخ 98/02/15


افزایش قیمت آجر فتاحی، آجر متین فر از تاریخ 98/02/15


تسویه فاکتور های سال 1397


افزایش قیمت سفال تات از تاریخ 98/03/01


افزایش قیمت آجر نیلفروشان از تاریخ 98/03/19


افزایش قیمت آجر متین فر از تاریخ 98/03/19


تغییر قیمت آجر احسان از تاریخ 98/05/15


تخفیف ویژه گچ یکتا به مدت محدود


افزایش قیمت پودر سنگ جوشقان از تاریخ 98/05/26


تغییر قیمت آجراحسان از تاریخ 98/07/23


افزایش قیمت آجر ساحل از تاریخ 98/08/01


تغییر قیمت تیغه 10 و 15 پرشین شال از تاریخ 98/08/01


افزایش قیمت آجر فتاحی از تاریخ 98/08/01


افزایش قیمت آجر متین فر از تاریخ 98/08/01


افزایش قیمت سفال نقش جهان از تاریخ 98/08/07


افزایش قیمت آجراحسان از تاریخ 98/08/12


افزایش قیمت آجر نیلفروشان از تاریخ 98/08/15


محصول جدید یکتا


افزایش قیمت محصولات آبگرم از تاریخ 98/08/15


اصلاحیه قیمت پارادایس و نقش جهان اصفهان از تاریخ 98/08/21


افزایش قیمت سفال نور شهریاردر تاریخ 98/08/21


کاهش قیمت محصولات اجر احسان از تاریخ 98/08/22


افزایش قیمت محصولات پرشین شال از تاریخ 98/08/25


تغییر قیمت محصولات نقشینه از تاریخ 98/08/11


تغییر قیمت محصولات ساحل از تاریخ 98/09/01


تغییر قیمت محصولات پرشین 2 (فتح آباد) از تاریخ 98/09/02


تغییر قیمت محصولات ساحل از تاریخ 98/09/17


تغییر قیمت محصول بلور گچ ساوه از تاریخ 98/09/24


تغییر قیمت محصول متین فر از تاریخ 98/10/01


تغییر قیمت محصولات ساحل از تاریخ 98/10/01


تغییر قیمت محصولات مومن آباد از تاریخ 98/10/15


تغییر قیمت محصول سالار یزد از تاریخ 98/10/01


قیمت محصول آذرشال از تاریخ 98/10/21


تغییر قیمت محصولات پرشین 2 (فتح آباد) از تاریخ 98/10/21


قیمت محصول فراسفال از تاریخ 98/10/22


قیمت محصول فراسفال از تاریخ 98/10/22


افزایش قیمت آجر نیلفروشان از تاریخ 98/11/01


تغییر قیمت محصولات نقشینه از تاریخ 98/11/05


افزایش قیمت آجر ساحل از تاریخ 98/11/23


تغییر قیمت محصولات پرشین 2 (فتح آباد) از تاریخ 98/11/26


افزایش قیمت آجر متین فر از تاریخ 98/12/05


تغییر قیمت محصولات نقشینه از تاریخ 98/12/17


تغییر قیمت محصولات پرشین 2 (فتح آباد) از تاریخ 98/12/10


افزایش قیمت آجر ساحل از تاریخ 98/12/11


افزایش قیمت آجر نیلفروشان از تاریخ 98/12/10


افزایش قیمت سفال نقش جهان از تاریخ 98/12/11


افزایش قیمت فندوله سالار از تاریخ 98/12/14


تغییر قیمت آجر احسان از تاریخ 98/12/17


تغییر قیمت محصولات پرشین 2 (فتح آباد) از تاریخ 98/12/17


افزایش قیمت سفال نور شهریاردر تاریخ 98/12/17


افزایش قیمت محصولات پرشین شال از تاریخ 98/12/17


افزایش قیمت تیغه فراسفال از تاریخ 98/12/17


افزایش قیمت سفال خوشنام در تاریخ 99/01/19


افزایش قیمت سفال احسان از تاریخ 99/02/01


تغییر قیمت محصولات پرشین 2 (فتح آباد) از تاریخ 99/02/01


افزایش قیمت محصولات آبگرم از تاریخ 99/01/30


تغییر قیمت محصول بلور گچ ساوه از تاریخ 99/01/11


افزایش قیمت محصولات سپید گچ ساوه از تاریخ99/01/01


افزایش قیمت محصولات پرشین شال از تاریخ 99/02/04


تغییر قیمت محصولات نقشینه از تاریخ 99/02/07


کارخانه جدید سفال الماس


افزایش قیمت پودر سنگ آسیا از تاریخ 99/02/06


افزایش قیمت آذرشال از تاریخ 99/02/09


افزایش قیمت کارخانه ساحل از تاریخ 99/02/09


افزایش قیمت کارخانه سپید گچ ساوه از تاریخ 99/01/01


افزایش قیمت کارخانه پرشین 2 فتح آباد از تاریخ 99/02/13


افزایش قیمت کارخانه پرشین شال از تاریخ 99/02/13


افزایش قیمت کارخانه نقش جهان از تاریخ 99/02/01


افزایش قیمت آجر فتاحی، آجر متین فر از تاریخ 99/02/14


افزایش قیمت محصولات آبگرم از تاریخ 99/02/15


افزایش قیمت فندوله سالار از تاریخ 99/01/15


قیمت محصول فراسفال از تاریخ 99/02/22


تغییر قیمت محصول آذرشال از تاریخ 99/02/24


افزایش قیمت سفال خوشنام در تاریخ 99/02/24


تغییر قیمت محصولات پرشین 2 (فتح آباد) از تاریخ 99/02/24


کارخانه جدید سفال صائب 1 اصفهان


افزایش قیمت آجر متین فر از تاریخ 99/02/15


تغییر قیمت محصولات نقشینه از تاریخ 99/03/01


تغییر قیمت محصولات یکتا از تاریخ 99/03/01


تغییر قیمت محصولات جبل متین از تاریخ 99/03/01


تغییر قیمت محصولات گچ خورشید سمنان از تاریخ 99/03/01


تغییر قیمت محصولات گچ مومن آباد از تاریخ 99/03/01


افزایش قیمت گچ سینا از تاریخ 99/03/10


افزایش قیمت محصولات کارخانه نیلفروشان از تاریخ 99/03/10


افزایش قیمت سفال نقش جهان از تاریخ 99/03/05


افزایش قیمت سفال احسان از تاریخ 99/03/05


افزایش قیمت آجر متین فر از تاریخ 99/03/10


افزایش قیمت سفال خوشنام از تاریخ 99/03/11


قیمت محصول فراسفال از تاریخ 99/03/10


قیمت محصول فراسفال از تاریخ 99/03/10


تغییر قیمت محصول آذرشال از تاریخ 99/03/10


افزایش قیمت سفال نقش جهان از تاریخ 99/03/10


افزایش قیمت سفال نقش جهان از تاریخ 99/03/10


تغییر قیمت تیغه 10 و 15 پرشین شال از تاریخ 99/03/17


افزایش قیمت کارخانه ساحل از تاریخ 99/03/01


افزایش قیمت سفال نور شهریاردر تاریخ 99/03/20


افزایش قیمت محصولات متین در تاریخ 99/03/01


افزایش قیمت محصولات گچ متین در تاریخ 99/03/01


افزایش قیمت محصولات گچ درسا در تاریخ 99/03/01


افزایش قیمت آجر 5/5 وکیوم نقشینه از تاریخ 99/03/20


افزایش قیمت سفال صائب از تاریخ 99/03/24


افزایش قیمت سفال و آجر فتاحی از تاریخ 99/03/22


افزایش قیمت فندوله سالار از تاریخ 99/03/17


افزایش قیمت فندوله سالار وکیوم از تاریخ 99/03/17


افزایش قیمت فندوله سالار وکیوم از تاریخ 99/03/17


افزایش قیمت فندوله سالار وکیوم از تاریخ 99/03/17


افزایش قیمت سفال پرشین دو از تاریخ 99/03/31


افزایش قیمت سفال آذر شال از تاریخ 99/04/01


افزایش قیمت آجر نقشینه از تاریخ 99/04/03


افزایش قیمت محصولات متین فر از تاریخ 99/04/01


کاهش قیمت سفال نیلفروشان از تاریخ 99/04/07


افزایش قیمت سفال احسان از تاریخ 99/04/08


افزایش قیمت سفال نقش جهان از تاریخ 99/04/07


افزایش قیمت سفال خوشنام از تاریخ 99/04/14


افزایش قیمت سفال خوشنام از تاریخ 99/04/10


افزایش قیمت سفال فراسفال از تاریخ 99/04/14


افزایش قیمت فندوله سالار از تاریخ 99/04/01


افزایش قیمت گچ مومن آباد از تاریخ 99/04/01